Beste gegarandeerde tarieven
 Aankomst
Aankomst
Juridische kennisgeving

De gevestigde orde

Bedrijfsnaam: LA VARANGUE-GBO

Hoofdkantoor: 1811 CHE DE CEINTURE DE TALARIS 33680 LACANAU

RCS: 89230687900016

Sociale vorm: Vastgoedbedrijf

Intracommunautair btw-nummer: FR09892306879

Accommodatie
De site wordt gehost op OVH-servers
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0.118 € / mn

redactionele inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) voor een enkel documentair doel en uitsluitend ter informatie. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertekstlinks naar sites van derden
De Site biedt hyperlinks die verwijzen naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links betekent niet dat de uitgever de inhoud van genoemde sites goedkeurt. De uitgever kan de inhoud van deze sites niet continu controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en een goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de verantwoordelijkheid van de redacteuren van de sites waarnaar op de Site wordt verwezen, kan worden aangegaan.

Bescherming van privacy en persoonsgegevens
De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: Het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de Site; Het verzenden van reacties, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever naar de e-mailadressen die door gebruikers zijn opgegeven. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg verbindt de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever op de coördinaten bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen sitegebruikers zich afmelden door te klikken op de hyperlinks voor uitschrijven in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de site ontvangen op hun harde schijf een of meer zeer lichte tekstformaatbestanden die gewoonlijk "Cookies" worden genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Het staat personen die verbonden zijn met de Site vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de bijbehorende functionaliteiten in hun browser. De uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers echter op het feit dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de site gewijzigd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.

Beveiliging van beurzen
De uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om de uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig neemt de uitgever een middelenverbintenis op zich om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin kennen de gebruikers van de site de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de bijbehorende risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden, niet frauduleus worden verzameld door derden.


Intellectuele eigendomsrechten
De Uitgever is houder van rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de Wet op de Intellectuele Eigendom. Dit is in het bijzonder het geval voor zijn merk(en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.

Beschikbaarheid van diensten
De uitgever heeft een middelenverbintenis met betrekking tot de toegankelijkheid van de dienst en zet de nodige structuren op om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. De uitgever kan de toegang echter zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, met name om redenen van onderhoud en upgrades. De Uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien voor de Gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan te allen tijde alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, in het bijzonder om technische redenen en zonder voorafgaande kennisgeving. De Uitgever behoudt zich het recht voor om, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, aan een Gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de Site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.

Bemiddelaar bij geschillen
Na contact opgenomen te hebben met de dienst na verkoop en bij het uitblijven van een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant gratis contact opnemen met de Toerisme- en Reisbemiddelaar, wiens contactgegevens en verwijzingsprocedures beschikbaar zijn op de website: www.mtv.travel.

Adres van de consumentenbemiddeling
Bemiddeling Toerisme Reizen
BP 80303
75823 Parijs Cedex 17

Telefonische werving
U kunt zich abonneren op de Bloctel telefonische oppositielijst via de site https://conso.bloctel.fr

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.